Hem

Spiral of Inquiry Sverige

NÄTVERK FÖR SYSTEMUTVECKLING GENOM ETT UTFORSKANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Follow us:

Ett nätverks viktigaste funktion är ett generöst och nyfiket delande av frågor, erfarenheter, motgångar och framgångar.
Vi vill fylla vår hemsida (Spiral of Inquiry Sverige) med berättelser från vår skolvardag, där Spiralen är, eller är på väg att bli, en del i vårt arbete.

Därför har vi skapat ett enkelt formulär där vi hoppas att du vill dela just din berättelse - du hittar det här:

Dela dina erfarenheter!

Spiral of Inquiry Sverige är en del av det internationella nätverket för ett utforskande förhållningssätt och systemutveckling för likvärdighet och kvalitet med utgångspunkt i den forskning och beprövade erfarenhet som Linda Kaser och Judy Halbert under många år byggt upp i British Columbia, Canada. 

Syftet med Spiral of Inqury Sverige är att sprida och dela inspiration, information och erfarenheter av att arbeta med den utforskande spiralen som stöd för skolutveckling på
lokal nivå, och att vara ett nav för allt fler lärande nätverk för lärare, skolledare och skolhuvudmän. 

LÄNKAR

Bildgalleri

FAQ

Vanliga frågor om Spiralen
(bl a från "hot chair" i Gävle sept-19)


Ska man som skolledning styra att alla skolans arbetslag har samma fokus eller ska man låta dem välja fokus själva i lagen?

-Det beror på… Framgångsrikt ledarskap utifrån bl a Robinson är att rektor är engagerad i lärarnas pedagogiska arbete, men det kräver “fingertoppskänsla” från skolledningen att låta arbetslagen befinna sig i sina respektive proximala utvecklingszoner. Olika arbetslag kan ha kommit olika långt i sin mognad/samarbetskultur, och kan därför behöva olika mycket ledning/styrning. Ledningen behöver inte nödvändigtvis besluta, men finnas med i diskussionen och ha tillit till lagledare/arbetslag. Utgå ifrån att du arbetar med dina medarbetare på samma sätt som du önskar att de ska arbeta med eleverna.Forskningsbasen? Finns det forskare som undersöker effekterna av spiralen? 

Både social and emotional learning och metakognition är välbeforskade områden. 

Katherine MacGregor (Canada,BC) undersöker och publicerar resultat av de lokala studierna. Spiralen uppmanar till kreativitet hos pedagoger, vilket generellt är ett område som inte är så mycket beforskat. Internationell forskning pekar dock på att Nya Zeeland och Canada BC har de mest förutseende och framtidsfokuserade skolsystemen i världen, det i sig är ett bevis på att arbetssättet fungerar eftersom det är vida spritt i dessa två skolområden. (Se bl a boken “the Cleverlands”).

Två viktiga tecken; när eleverna får mandat i sitt eget lärande av lärarna, ger de också tillit tillbaka till sina lärare, samt att barn i dessa skolor bryr sig om att bli “bra” vuxna. 

Hattie pekar på att gemensamt ansvarstagande bland lärare är en viktigt - spiralen gynnar detta.


Hur kan vi tänka i skolor med många elever födda eller växer upp i kulturer där det t ex inte anses viktigt att flickor går i skolan?

Jätteviktigt att hitta samarbetspartners utanför skolan - i resten av samhället. Om vi fokuserar på de som behöver mest stöd, kan vi hjälpa alla. Låt skolan bli en plats för möten och samarbeten för lokalsamhället - ibland kan en insats för t ex mödrar ge positiva effekter på barnens lärande och skolförutsättningar. 


Barn med särskilda behov - att ställa frågor till eleverna kräver kommunikations- och kognitiv förmåga. Finns det erfarenheter hur man kan jobba med denna typ av elever? 

Bildstöd kan fungera. Om det finns överenskomna planer mellan skola/elev/familj kan dessa vara en utgångspunkt för att ta reda på vad eleven själv tänker och tycker. Var kreativa - våga pröva olika metoder. 

Det finns erfarenheter från (sär)skolor i England som kan spridas i nätverket. 


Hur kan vi jobba med Spiralen i förskolan?

Para ihop äldre elever med små barn och låt dem intervjua de yngre med stöd av visuellt material. De äldre lär sig empati och att lyssna. 

Involvera de små barnens föräldrar - ställ frågor till dem! 

“Vilken bra fråga ställde du i skolan idag?” - tips på bra fråga för föräldrar att ställa till sina barn! 


Hur kommer vi vidare och får alla att engagera sig i arbetet? Skulle man kunna plocka ut kap 1 i Lgr11, jobba med det i fokusteam enligt läsmetoden vi prövade på konferensen, och sedan som rektor ställa frågan “vad har du lärt dig?” och “varför är det viktigt?”

Ja.


Hur definierar ni “att lyckas i livet”?

Mem Fox, författare, har skrivit en bok (“Wilfrid Gordon Mcdonald Partridge”) som verkligen hjälper barn att förstå vad det är att lyckas i livet. (Fox´böcker finns att beställa på bl a Bokus.com)


Värdighet, meningsfullhet, tillhörighet. Vi behöver belysa “lyckas i livet” på många sätt oh med många olika exempel för att peka på att väldigt många vanliga människor gör (för dem) extraordinära saker. Det hjälper också oss vuxna att bredda vår bild av vad “att lyckas i livet” betyder. 


När vi ska ställa frågor till eleverna, vad är bäst; göra en enkäter eller ha ett “team” av intervjuare? 

Det beror på situation och vilka elever som ska intervjuas. Är det första gången eleverna ställs inför detta är det klokt att inte ha för många vuxna inblandade - det kan bli skrämmande och upplevas som konstigt. 

Vill man skaffa sig en snabb överblick är en enkät förstås det smidigaste. Tänk över innan hur ni bäst samlar och sammanställer/analyserar svaren ni får - gör inte intervjuinsatsen större än att ni kan överblicka och hantera svaren! Gör det hellre flera gånger då.

I januari 2020 deltar Lillemor Rehnberg och Ingela Netz från det svenska Spiralen-nätverket i den årliga ICSEI-konferensen!
I ett symposium som leds av dr Louise Stoll presenterar Judy Halbert och Linda Kaser hur ett utforskande arbetssätt leder till fördjupat lärande, utveckling av skolors och lärares praktik och förbättrade resultat på fem helt olika platser i världen; Canada, England, Australien, Sverige och Spanien.

I symposiet deltar Lillemor och Ingela med en presentation av vårt svenska perspektiv, med korta glimtar från pågående arbeten med Spiralen i några svenska skolor och den övergripande berättelsen om hur vi jobbar för att genom nätverkande och generöst delande av erfarenheter sprida Spiralen-tänket i det svenska skolsystemet. 


Klicka på foldern här nedan för att se exempel på vad vi kommer att presentera på ICSEI! 

OFFICE DECOR

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.

Copyright @ All Rights Reserved

Bank