Utbildning och processtöd

Lillemor Rehnberg 

har varit lärare och rektor i Sigtuna kommun mellan åren 1983 och 1998. Därifrån och fram till våren 2021 har jag arbetat på Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet och  haft uppdrag som utbildningsledare på det statliga rektorsprogrammet, Fortbildning för  rektor och processledare under ett antal år vid ett benchlearningsamarbete mellan  Skolverket, Utdanningsdirektoratet i Norge samt Helsingfors universitet. Jag har också  arbetat som utbildningsledare på en utbildning för skolledare på folkhög- och  kulturskolor först med säte på Uppsala universitet. I samband med att den utbildningen  flyttades till Karlstad universitet 2014 har jag haft en deltidsanställning även på Kau  som utbildningsledare. 

2018 hade jag glädjen att få hälsa Judy Halbert och Linda Kaser välkomna för att  introducera The Spiral of Inquiry på två Alumndagar för tidigare deltagare vid  rektorsutbildningen i Uppsala. Vårt samarbete fortsätter sedan dess. 


Vad behövs
för att ett förbättringsarbete som utgår från de egna elevernas behov ska vara en ständigt pågående angelägenhet för alla vuxna i skolan?


Kan den Utforskande Spiralen vara ett sätt att arbeta för att skapa god kvalitet som gynnar alla elever i skolan?


Kan den Utforskande Spiralen bidra till att initiativet till ett sådant förbättringsarbete förstärks för de som finns allra närmast de lärande och skapa ett samlande engagemang för ett kontinuerligt kvalitetsarbete?


Vad blir rektors roll i ett sådant förbättringsarbete?


Hur tar vi hand om all den data och information vi har? Hur kan vi fatta beslut om gemensamma fokusområden som vi bedömer/tror kommer att ha störst betydelse för våra lärande?


Hur ska vi veta om vårt agerande skapar tillräcklig förbättring? Olika vägar för att undersöka vilka olika utfall som har uppstått undersöks.

Vad vet vi om hur det är att vara elev i våra skolor? Och spelar det någon roll?

Hur kan vi göra det här tillsammans?

Den utforskande Spiralen är ingen quickfix, den kräver mod, samarbete och ett tydligt moraliskt syfte. 


Den utforskande Spiralen är heller ingen metod som en skolchef eller rektor kan "införa" i verksamheten - den är ett förhållningssätt baserat på väldokumenterad forskning med utgångspunkt i den kunskap som finns hos de lärande*! 


Oavsett hur det systematiska kvalitetsarbetet ser ut i din verksamhet idag kan Spiralens ramverk bidra till ett ökat engagemang hos alla berörda och sätter fokus på vad som faktiskt sker i lärandet för (alla) elever.


Med utgångspunkt i din verksamhets kontext, nuläge och upplevt behov utformar vi gemensamt ett lärande för hållbar skolförbättring! 


*med lärande menar vi både barn, elever och samtliga medarbetare i en verksamhet.

Att prata om att förändra sin egen praktik är inte så svårt. Men vad kan vi göra för att minska den känsla av osäkerhet man lätt drabbas av när man ger sig i kast med förbättringsarbetet? Oavsett om man är rektor eller lärare!

HÖR AV DIG!
Vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal för att se på vilket sätt vi kan stötta och hjälpa din verksamhet att arbeta med skolförbättring med Den utforskande Spiralen som ramverk.


KONTAKT
Kontaktformulär


Mejl:
info@spiralofinquiry-sverige.se 


Ring:
Ingela Netz: 070-2398557
Lillemor Rehnberg: 070-4951334

Att undersöka och granska hur det egna agerandet, den egna praktiken och rutiner ev bidrar till en situation man vill ändra är utmanande. Vad behöver finnas på plats för att sådana samtal ska bli möjliga?

Vad säger forskningen om vad som är kraftfullt professionellt lärande för lärare? Och hur kan anpassningsbar kompetens beskrivas?


“Berättelser är besjälade data".
Hur skaffar vi data som kan hjälpa oss att förstå hur våra elever har det och vad de behöver?

Ingela Netz 

har 20 års erfarenhet av arbete med undervisning, skolutveckling och ledarskap som lärare, som processledare och verksamhetsstöd på kommunal förvaltning, som rektor inom både kommunala och fristående verksamheter och som utbildare i Den Utforskande Spiralen vid en FFR-kurs på Uppsala universitet under läsåret 20/21.
Jag har dessförinnan en bakgrund inom  kommunikation och media, har skrivit i både riksmedia och min egen blogg om skolfrågor under många år och driver   sedan våren 2020 skolpodden Kornhall & Netz tillsammans med fristående skolexperten Per Kornhall. Jag är engagerad i det svenska nätverket för Den Utforskande Spiralen sedan 2019 och har, tillsammans med  Lillemor, ett nära och mycket gott samarbete med Judy Halbert och Linda Kaser samt med “Spiralen-kollegor” på flera håll i världen.